Prowadzenie KPIR – główne zasady. Sprawdź

Księgę trzeba prowadzić według wzoruprzedstawionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w kwestiiprowadzenia KPiR .

Księgę można prowadzić na dwa sposoby-papierowoicyfrowo.

Cyfrowaforma jest zdecydowanie mniej czasochłonna i bardziej estetyczna,pomimo toniesie ze sobą kolejne wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie konkretnej instrukcji obsługi programu komputerowego używanego do prowadzenia księgi;

-Stosowanie programu komputerowego pozwalającego nabezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów a także umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;

-Zachowywanie zapisanych informacji na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed uszkodzeniemlub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wspomnianymizasadami nie ma wymogu jej drukowania.

Za poprawnąuważa się księgę prowadzoną zgodnie z prawami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uważa się za rzetelną, jeżeliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają statusrzeczywisty. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie PLN w sposób sumienny,klarownyi trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestiiwypełniania KPIR dowód księgowy teżpowinien być przygotowany w języku polskim , a treść powinna być pełna iklarowna, z dopuszczeniem ogólnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga razem z dowodami księgowymi musiznajdować się w miejscu prowadzonej działalności bądź w centralifirmy, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia tudzież przechowywania księgi przez to biuro.

Ponad to w przypadku biur rachunkowych występują pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać wpisów w podatkowej księdze przychodów oraz rozchodów: w czasie rzeczywistym (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to uporządkowane w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tj. na zasadach określonych dla biur rachunkowych). Uproszczenie to mogą stosowaćtakże przedsiębiorstwa wielozakładowe.