Rejestr przychodów oraz rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów i rozchodów to metoda rozliczania się z urzędem skarbowym w zakresie podatków przez właściciela firmy.

Czym jest rejestr przychodów oraz rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaskutecznąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów oraz wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Cieszy się ona sporympowodzeniem, gdyż jest to najłatwiejszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do rejestru przychodów i rozchodów wpisuje się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe i materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością, jak również koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów i rozchodów nie uwzględnia informacji na temat zaliczek na rzecz dostawy lub sprzedaży towarów oraz wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem ciągle ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wpisuje się do niej również kosztów inwestycji jeszcze w trakcie jej realizacji. Właściwy moment na wpisanietychdanych pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Księga przychodów oraz rozchodów nie zawierarównieżinformacjina temat obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją oraz jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie gromadzirównieżdanychw kwestii jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia firmy. Do takich wsparć należą m.in. te otrzymywanez funduszy unijnych .